Statut Stowarzyszenia

13 grudzień 2017
Autor :  
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj dłoń” i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
 


§ 2.
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  Stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20, poz. 104, zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14 poz. 86 i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3.
 1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Józefów.
 3. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenia może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4.
 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je spośród innych organizacji. Emblemat zatwierdza Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Ustanawianie i przyznawanie wyróżnień i odznak, o których jest mowa w ustępie poprzednim należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 5.
 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także spośród swoich członków na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych o świadczeniu usług

§ 6.
 1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami lub wchodzić w związki stowarzyszeń.
 2. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

§ 7.
 1. Stowarzyszenie może posiadać terenowe jednostki organizacyjne zwane oddziałami.
 2. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.


Rozdział 2.

Cele i środki działania§ 8.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

 1. Niesienie wszechstronnej, a szczególnie socjalnej, psychologicznej, medycznej i prawnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętym przemocą w rodzinie.
 2. Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie.
 3. Wszechstronna pomoc w leczeniu i rehabilitacji społecznej osób i rodzin z problemem alkoholowym.
 4. Przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczenia osób z problemami psychicznymi.
 5. Prowadzenie działań zmierzających do ochrony i umacniania praw jednostki w społeczeństwie.
 6. Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych.
 7. Udział w tworzeniu i wspieranie lokalnych oraz ogólnokrajowych sieci samopomocy społecznej.
 8. Badanie i monitorowanie zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie.
 9. Popieranie europejskiej działalności w dziedzinie oświaty, lecznictwa i szeroko pojętej pomocy społecznej świadczonej przez organizacje rządowe, pozarządowe, zarówno polskie jak i międzynarodowe.

  Ponadto:
 10. Promocja Stowarzyszenia poprzez rozwój turystki.
 11. Popieranie i występowanie z inicjatywami skierowanymi na rozwój gospodarczy i walkę z bezrobociem w gminie Józefów.
 12. Promowanie zdrowego stylu życia.
 13. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie, prowadzenie samodzielnie bądź we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami czy osobami prawnymi, telefonów zaufania, klubów abstynenckich, punktów konsultacyjnych, punktów pierwszego kontaktu, hosteli, ośrodków interwencji kryzysowej, schronisk, ośrodków bądź innych placówek mających na celu efektywne niesienie pomocy osobom w sytuacji kryzysowej, osobom z rodziny dotkniętych przemocą bądź alkoholizmem.
 2. Uczestnictwo w tworzeniu sieci placówek i instytucji zajmujących się  pomocą dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla rodzin z problemem alkoholowym.
 3. Inicjowanie i prowadzenie szkoleń dla organizacji i instytucji z zakresu przeciwdziałania patologii w rodzinie.
 4. Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pracą w podobnych obszarach.
 5. Organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów obejmujących powyższą problematykę.
 6. Tworzenie, popularyzacja i wdrażanie programów z dziedziny profilaktyki, leczenia i rehabilitacji uzależnień, programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom w sytuacji kryzysowej.
 7. Organizowanie i pomoc w funkcjonowaniu sieci środowisk, grup i ośrodków samopomocowych.
 8. Inicjowanie, współorganizowanie i prowadzenie wymiany międzynarodowej psychologów, lekarzy, terapeutów pracujących w obszarach zainteresowania Stowarzyszenia.
 9. Eksponowanie walorów turystycznych Roztocza oraz znajdujących się w okolicy miejsc jako atrakcyjnych dla gości przyjeżdżających na wypoczynek.
 10. Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną problematyką na innych obszarach.
 11. Tworzenie, popularyzowanie i wdrażanie programów z dziedziny turystki na Roztoczu oraz promocji miasta i gminy Józefów.
 12. Współudział w tworzeniu bazy turystycznej.
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie publikacji służących propagowaniu celów Stowarzyszenia oraz informowanie o aktywności Stowarzyszenia jak i innych podmiotów (w kraju i za granicą) podzielających idee i cele Stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz postanowieniami Statutu z przeznaczeniem dochodów z tej działalności na określone w niniejszym paragrafie cele Stowarzyszenia oraz utrzymanie i rozwój bazy materialnejStowarzyszenia.Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie w ramach działalności gospodarczej może współdziałać z osobami prawnymi i fizycznymi realizującymi zadania zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 15. Prowadzenie działalności badawczej i naukowej w obszarach aktywności Stowarzyszenia.


Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.§ 9.

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 10.
 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna:
  1. mająca obywatelstwo polskie
  2. akceptująca i wspierająca cele Stowarzyszenia
  3. posiadająca pełne zdolności do czynności prawnych
  4. która złożyła pisemną deklarację aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizowania celów Stowarzyszenia
 2. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Zwyczajnych decyduje Zarząd w drodze uchwały, po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 3. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanym przysługuje prawo odwołania  się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
 4. Zarząd prowadzi rejestr członków.

§ 11.

Członek Zwyczajny ma w szczególności prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Występować z wnioskami, zapytaniami i postulatami do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do zadań Stowarzyszenia.
 6. Przeglądać w siedzibie Stowarzyszenia protokoły z Walnego Zgromadzenia, Księgę Uchwał Zarządu.

§ 12.

Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów.
 2. Przestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 4. Regularne opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 13.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie specjalnej pisemnej deklaracji.

Członek Wspierający posiada wyłącznie prawa określone w § 11 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Obowiązkiem Członka Wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której zobowiązał się on w specjalnej deklaracji członkowskiej.
 


§ 14.
 1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju bądź za granicą, która jest szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwykłego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia
  2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd na drodze uchwały
  3. śmierci członka
  4. utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego- osobą prawną
 2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia przez Zarząd w drodze uchwały w radzie:
  1. nieprzestrzegania bądź naruszenia postanowień Statutu, regulaminów bądź uchwał władz Stowarzyszenia
  2. sprzeniewierzanie się idei Stowarzyszenia bądź popełnienia czynu dyskwalifikującego daną osobę jako członka Stowarzyszenia
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia
  4. utraty zdolności do czynności prawnych
 3. Członek może zostać skreślony z listy członków Stowarzyszenia za nie uiszczanie składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd.
 4. Przed podjęciem uchwały w sprawie wykluczenia Zarząd ma obowiązek umożliwić członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 5. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały o wykluczeniu lub powzięcia o niej wiadomości.

 

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna (3 osobowa)

Kadencja władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Jeśli Statut nie stanowi inaczej uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania.

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 


§ 18.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 


§ 19.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. Nadawanie godności Członka Honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu.
 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji władz Stowarzyszenia.

§ 20.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
 


§ 21.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 


§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie Członków Zwyczajnych i Wspierających.
 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 23.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków spośród których wybiera przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział 5.

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia§ 24.

 1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne otrzymane lub nabyte na własność lub do wykorzystania.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. okresowych i jednorazowych składek członkowskich
  2. własnej działalności gospodarczej
  3. dochodów z majątku Stowarzyszeniadarowizn,
  4. spadków i zapisów
  5. subwencji i dotacji
  6. zbiórek publicznych
 3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd Stowarzyszenia lub odpowiedni Zarząd Oddziału składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 3 składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 25.
 1. Dla prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału tworzy zakłady i powołuje ich kierowników.
 2. Wpływy z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone tylko na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

§ 26.
 1. Oddział realizuje statutowe cele Stowarzyszenia również  poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Działalność gospodarcza Oddziału podlega rejestracji w miejscowo właściwym Urzędzie Skarbowym.
 3. Oddział posiada rachunek bankowy w jednym z lokalnych banków.

Rozdział 6.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 27.
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenia Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem oraz zmiana Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym Stowarzyszeniem lub zmiany Statutu nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.

§ 28.
 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
 2. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni Statutu jest Walne Zgromadzenie, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.

§ 29.
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:przeznaczenie majątku Stowarzyszenia skład Komisji Likwidacyjnejpodstawowe zasady likwidacji
 3. W skład Komisji Likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego zarządu oraz przedstawiciele poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia.

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …